Algemeen
  Toegang tot en gebruik van de website van Dorestad Consulting is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de Website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

  Doel
  Alle gegevens en informatie op de Website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de Website de uiterste zorg wordt besteed, kan Dorestad Consulting niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

  Aansprakelijkheid
  Dorestad Consulting is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de Website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de Website.

  Intellectuele eigendomsrechten
  De Website is eigendom van Dorestad Consulting. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de Website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan Dorestad Consulting. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dorestad Consulting mag de inhoud van de Website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

  Koppeling naar websites van derden
  Indien u de links gebruik op deze website om toegang te krijgen tot andere website delen wij u mee dat Dorestad Consulting hierop geen controle heeft en derhalve geen verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud van deze websites. Een link naar andere sites is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Dorestad Consulting aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

  Privacy
  Alle door de gebruiker aan Dorestad Consulting verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Dorestad Consulting aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

  Toepasselijk recht
  Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

  Wijzigingen van deze voorwaarden
  Dorestad Consulting behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de Website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de Website van kracht zijn.

  Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze disclaimer neemt u dan contact op met Dorestad Consulting via e-mail info@dorestadconsulting.nl of via telefoonnummer 0343- 411 592.

  Quote
  It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change.
  — Charles Darwin